سیلابس و رئوس مطالب دوره به قرار زیر میباشد : 

معرفی وتعیین مشخصات دستگاه تزریق
ورودی مورد نیازقبل از شروع آنالیز
مشخصات سه بعدی مدل
تعیین مواد پلیمری و مشخصات آن
تعیین مشخصات فرآیند
مش بندی و انواع آن
مشخص نمودن اشکالات مش وآماده سازی برای آنالیز
آنالیز Gate Location
آنالیز Fast Fill
بررسی و معرفی انواع ورودی ها و مسیر راهگاهی
آنالیز پر شدن قالب Fill - Folw
بررسی نحوه پر شدن مواد درون قالب
بررسی معایب ظاهری و کیفی قطعه
آنالیز Runner Balance
آنالیز Molding Window
آنالیز Warpage
بررسی عیوب ناشی از تزریق و بهبود شرایط
تعیین حجم مواد مصرفی
آنالیز خنک کاری
تهیه گزارش ازآنالیزهای انجام شده

 

دانلود بروشور نرم افزار مولد فلو

 نمایش یک نمونه فیلم از قابلیت این نرم افزار 

 

Moldflow1

 

70 ماژول تخصصی کتیا

ابتدای صفحه