اصول مقدماتی طراحی جیگ :
- عوامل موثر در طراحی جیگ
- مدارک لازم جهت طراحی جیگ
- ساختار جیگ
- گروه بندی قطعات
- آشنایی با روشهای تولید جیگ

سایر موارد مرتبط با طراحی جیگ :
- مقدمات طراحی نظیر ایجاد Section
- طراحی , ساخت و تحویل گیری
- تهیه نقشه های ساخت
- تلرانس ها و استاندارد برخی قطعات
- طریقه نصب جیگ

اصول پیشرفته طراحی جیگ :
- تشریح یک جیگ نمونه
- ماژول های مرتبط با طراحی جیگ در Catia
- موارد مرتبط با جیگ نظیر پنوماتیک , عملیات حرارتی و ...
- جیگ های خاص
- دستور العمل های ایزو مرتبط با جیگ

 

 نمایش یک نمونه فیلم از قابلیت این دوره آموزشی 

 

Fixture1

 

70 ماژول تخصصی کتیا

ابتدای صفحه