سیلابس و رئوس مطالب دوره آموزشی :

: Delmia Training

- طراحی ، ساخت و شبیه سازی کلیه سیستم ها و اجزائ سلول های رباتیک

- شبیه سازی کلیه سلولهای رباتیک 
Spot & Arc Welding_Handling,..))

- ایجاد خروجی برنامه ربات بصورت
OffLine Programming

- طراحی ،شبیه سازی و آنالیز ارگونومی انسان برای شرایط کاری مختلف مانند مونتاژ، نصب و نگهداری

- ارائه راه حلهای مختلف و شبیه سازی تمام پروسه های کاری و ایجاد مدارک و خروجی ها در فرمتهای مختلف

- طراحی و شبیه سازی راه اندازی کلیه سیستم ها بصورت مجازی و هوشمند برای مهندسین کنترل جهت بررسی 
debug کدهای برنامه 
PLC (Siemens_Omron_,…)

نمایش یک نمونه فیلم از قابلیت این دوره آموزشی

نمایش یک نمونه فیلم از قابلیت این دوره آموزشی

نمایش یک نمونه فیلم از قابلیت این دوره آموزشی

نمایش یک نمونه فیلم از قابلیت این دوره آموزشی

نمایش یک نمونه فیلم از قابلیت این دوره آموزشی

نمایش یک نمونه فیلم از قابلیت این دوره آموزشی  

نمایش یک نمونه فیلم از قابلیت این دوره آموزشی

 

Delmia1

 

 

معرفی ماژول های نرم افزار دلمیا

-------------------------------------------------------------------------------

DELMIA QUEST

(DELMIA PRODUCTION MANUFACTURING (DPM Assembly

(DELMIA  PROCESS ENGINEER (DPE

(DELMIA VIRTUAL ERGONOMICS SOLUTION (VES

DELMIA LCM STUDIO PRESENTATION

DELMIA ENVISION ASSEMBLY

DELMIA INDUSTRIAL ENGINEERING

DELMIA PLM EXPESS

DELMIA VIRTUAL NC

DELMIA ULTRA PAINT

DELMIA ULTRA ARC

DELMIA ULTRA SPOT

DELMIA IGRIB

DELMIA CELLCONTROL

DELMIA PLC CONTROL

70 ماژول تخصصی کتیا

ابتدای صفحه