سیلابس و فهرست رئوس مطالب دوره به قرار زیر میباشد :

 

آموزش محیط Autoform Sigma

آموزش محیط Autoform Stamping Adviser Plus

آموزش محیط Autoform Process Planner Plus

آموزش محیط Autoform Process Explorer Plus

آموزش محیط Autoform Die Designer Plus

آموزش محیط Autoform Compensator Plus

آموزش محیط Autoform Cost Calculator Plus

آموزش محیط Autoform Die Advisor

آموزش محیط Autoform Solver Plus

آموزش محیط Autoform Trim Plus

آموزش محیط Autoform Termo Solver

آموزش محیط Autoform Hydroforming Package

آموزش محیط Autoform Hem Planner

 

فهرست ماژولها و بوشور نرم افزار اتوفرم به قرار زیر میباشد :

 

نمایش یک نمونه فیلم از قابلیت این نرم افزار

 

Autoform1

 

 

70 ماژول تخصصی کتیا

ابتدای صفحه