اصول مقدماتی طراحی قالب های فلزی مخصوص قطعات بدنه خودرو :
- معرفی انواع قالب
- انطباق قالب با پرس
- فلوچارت و اتوماسیون قالب و پرس

طراحی قالب مخصوص قطعات بدنه خودرو :
- اصول طراحی انواع قالب ( بلنک , کشش , برش , خم , کوبش , کم و همینگ )
- اجزاء , جنس قطعات , قطعات استاندارد , شبیه سازی فرم قطعه
- بار گذاری و بار برداری قالب , طراحی پروسه مراحل قالب

طراحی قالب های مرحله ای :
- طراحی نوار ورق
- اجزاء قالب
- قید ورق
- دور ریز ضایعات

طراحی پنل گیج و ابزارهای کنترلی قطعات بدنه خودرو :
- تعاریف و مفاهیم اولیه پنل گیج
- سیستم مختصات خودرو
- ابزارهای کمکی اندازه گیری
- تکرار پذیری
- مدارک کنترلی
- تعیین درجات آزادی قطعه
 

 

نمایش یک نمونه فیلم از قابلیت این دوره آموزشی

 

Die Design1

 

70 ماژول تخصصی کتیا

ابتدای صفحه