اصول و مبانی اولیه طراحی خودرو بر اساس روشهای

Dassault Systems Sales Channel Package

 بروشور محتوا و رئوس مطالب دوره

1- مراحل طراحی خودرو

: Generative car Design 

: Styling to Class A

 Class A Intuitive Engineering
 Quick Clay-CAD Synchronisation:QSR
 Quick Clay CAD Synchronisation:Manufacturing

 

:  Body In White

Generative BiW Analysis Assembly -

 Interior & Exterior Trim -

 Chassis -

 Electrical -

 Powertrain -

 

Car Design1

 

70 ماژول تخصصی کتیا

ابتدای صفحه